Приклади застосування методу статистичних рівнянь залежностей у науковій та практичній діяльності

Відображається 59 елементів
П.І.Б. автораВідомості про друкНазваАнотація застосування методуКатегорія наукової роботиКраїна
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
П.І.Б. автораВідомості про друкНазваАнотація застосування методуКатегорія наукової роботиКраїна
Ведерніков Михайло Данилович Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 36с. Формування механізму регулювання оплати праці робітників у сучасних умовах господарювання Застосовано метод статистичних рівнянь залежностей для статистичного моделювання механізму регулювання оплати праці докторська дисертація Україна 
МАТВЕЙЧУК Людмила Олександрівна НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУCПІЛЬСТВА Набув подальшого розвитку методичний підхід до оцінювання впливу використання ІКТ на економічний стан країни, що базується на використанні методу статистичних рівнянь залежностей і який: має чинникову ознаку – індекс мережевої готовності, а результативну – ВВП на душу населення за ПКС; дає змогу визначити доцільність пріоритизації розвитку інформаційного суспільства в державі. докторська дисертація Україна 
Синчак Віктор Петрович автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.08 / Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. — К., 2009. — 37с. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика Розроблено методики застосування методу статистичних рівнянь залежностей з метою:1) визначення впливу чинникових ознак на виплату дотацій переробними підприємствами сільгоспвиробникам Хмельницької області у 2003-2007 рр. в умовах спеціального податкового режиму;2) статистичного аналізу нарахування та сплати обов’язкових платежів переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам в умовах приєднання України до СОТ на основі даних за 2003-2007 роки докторська дисертація Україна 
Буторіна Вероніка Борисівна автореферат дисертації на тему «Формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку економіки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю08.00.03 – економіка та управління національним господарством  Розроблено методичний підхід до відбору найбільш значущих для макроекономічної динаміки показників науково-технічного потенціалу на рівнях національної економіки та промисловості шляхом побудови для них статистичних рівнянь залежностей для уможливлення визначення пріоритетів інноваційної політики держави. Кроки: визначення результативної ознаки і показників, які, відповідно до економічного змісту, можуть чинити вплив на неї; визначення бази даних на рівні національної економіки на на рівні промислового виробництва; розрахунок реального значення результативної ознаки з використанням індекса-дефлятора на рівні національної економіки та індекса цін виробників промислової продукції на рівні промисловості; зведення кола чинникових ознак до реальних значень в залежності від рівня результативної ознаки з використанням аналогічних індексів; відбір чинникових ознак за двома групами показників науково-технічного потенціалу (кадровою та матеріально-технічною) на основі поєднання методів кореляційно-регресійного аналізу (значення коефіцієнта парної кореляції більше 0,5) і статистичних рівнянь залежностей (наявність кола допустимих функцій, серед яких бажаною є лінійна); виявлення кола допустимих функцій за методом статистичних рівнянь залежностей на основі порівняння тісноти зв'язку та значення коефіцієнта кореляції, надання пріоритету лінійним залежностям; побудову одночинникових рівнянь впливу відібраних ознак на результативну з використанням методів кореляційно-регресійного аналізу та побудова множинного рівняння регресії; визначення та інтерпретація коефіцієнтів еластичності для встановлення чутливості зміни результативної ознаки від динаміки чинникових. кандидатська дисертація Україна 
Власенко Т.В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Механізми управління галузевою структурою аграрних підприємств Розроблено методичний підхід до удосконалення управління спеціалізацією, пошуку оптимального співвідношення галузей аграрних підприємств та економічного прогнозування ефективності їх діяльності на основі використання емпіричних моделей на підставі аналізу варіаційних та динамічних рядів при малочисельних сукупностях даних, побудованих методом статистичних рівнянь залежностей з використанням методу градієнтного крутого сходження для пошуку оптимуму показників ефективності. Надано рекомендації щодо вдосконалення галузевої структури господарств для підвищення ефективності їх діяльності. кандидатська дисертація Україна 
Грабчук Інна Францівна Дис. к-та екон. наук: 08.00.04 / Житомирський національний агроекологічний університет. — Житомир, 2011. — 256с. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва Використання статистичних рівнянь залежностей дозволило встановити зв'язок між економічним станом кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах та інноваційними процесами, що стало основою для вибору напрямів підвищення ефективності кормовиробництва. кандидатська дисертація Україна 
Григорович Аркадій Віталійович дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 2006. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста При проведенні дисертаційного дослідження і вирішенні поставлених задач програмного управління розвитком ЖКГ міста використовувався методу статистичних рівнянь залежностей. кандидатська дисертація Україна 
Корюгін Андрій Валерійович Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. — К., 2005. — 17с. Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону За допомогою методу статистичних рівнянь залежностей був зроблений прогноз виробництва основних сільськогосподарських культур, в результаті якого був зроблений вивід про посилення заходів по запобіганню зниженню виробництва. кандидатська дисертація Україна 
ОГОЛЬ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Набули подальшого розвитку: методичні засади визначення прогнозних значень грошово-кредитних показників (грошової маси, грошової бази і рівня монетизації економіки) на основі статистичних рівнянь залежностей між ВВП та грошово-кредитними показниками з урахуванням прогнозованої динаміки ВВП; З метою підвищення обґрунтованості та ефективності реалізації грошово-кредитної політики обґрунтовано доцільність формалізації взаємозв’язків між грошово-кредитними показниками і ВВП на основі методу статистичних рівнянь залежностей та визначення на цій основі їх прогнозних значень залежно від прогнозованої динаміки ВВП України. кандидатська дисертація Україна 
ОГОЛЬ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Набули подальшого розвитку: методичні засади визначення прогнозних значень грошово-кредитних показників (грошової маси, грошової бази і рівня монетизації економіки) на основі статистичних рівнянь залежностей між ВВП та грошово-кредитними показниками з урахуванням прогнозованої динаміки ВВП; З метою підвищення обґрунтованості та ефективності реалізації грошово-кредитної політики обґрунтовано доцільність формалізації взаємозв’язків між грошово-кредитними показниками і ВВП на основі методу статистичних рівнянь залежностей та визначення на цій основі їх прогнозних значень залежно від прогнозованої динаміки ВВП України. кандидатська дисертація Україна 
ПОЙТА Ірина Олександрівна Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Застосовано метод статистичних рівнянь залежностей (для прогнозування та моделювання основних показників розвитку ринку послуг). кандидатська дисертація Україна 
РОТАНЬ Наталія Вікторівна ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА, АВТОРЕФЕРАТ, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2018 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  Побудовано алгоритмізовану модель дослідження процесу формування, оцінки та управління ІК, яка дозволяє: 1) здійснити оцінку рівня сформованості ІК з використанням бази правил залежності вихідного показника від вхідних; 2) оцінити потенціал підприємства, тобто його здатність створювати додану вартість (використовуючи розрахунок інтелектуального коефіцієнта доданої вартості (VAIC)); 3) визначити, яким саме чином зміна показника ІК вплине на інші економічні показники (побудова моделі взаємозв’язку між ІК та іншими обраними показниками із застосуванням методу статистичних рівнянь залежностей); 4) дослідити процес формування, оцінки та управління ІК у різні періоди; 5) обґрунтувати необхідну зміну значень показників ІК для досягнення цільового значення рівня сформованості інтелектуального капіталу, його грошового виміру та економічної доданої вартості; 6) надати рекомендації. кандидатська дисертація Україна 
Степура Максим Олександрович Дис. канд. наук: 08.00.04 - 2009 р. Мотивація підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону З використанням методу кореляційно-регресійного аналізу та методу статистичних рівнянь залежностей з використанням прикладних комп’ютерних програм статистичної обробки інформації здійснено аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах депресивних районів Житомирської області.  кандидатська дисертація Україна 
Абдуллина Лиана Рафилевна специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (по специализации - экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2008. Формирование механизма устойчивого развития промышленного предприятия в условиях вступления России в ВТО У даній роботі при рішенні задачі прогнозування прибутку були використані три методи: кореляційно-регресійний аналіз для лінійної і нелінійної функції, а також метод статистичних рівнянь залежностей. Найбільш доцільним в даному випадку визначено метод статистичних рівнянь залежностей. Цей метод дозволив оцінити прогнозні значення на майбутній період прибутку і чинників, що його форують. кандидатська дисертація Росія 
Бабаев Андрей Александрович диссертация кандидата экономических наук : 08.00.05 Белгород, 2005 г. Совершенствование хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации Метод статистичних рівнянь залежностей використано у третьому розділі дисертації, а саме: Розділ 3. Основні напрями вдосконалення господарської діяльності організацій споживчої кооперації 3.1. Вдосконалення господарського механізму організацій споживчої кооперації 3.2. Вдосконалення інструментарію оцінки господарської діяльності організацій на основі застосування статистичних рівнянь залежностей3.3. Прогнозування організаційно-технічного рівня господарської діяльності організацій споживчої кооперації кандидатська дисертація Росія 
Баширова Марина Яковлевна Москва, 2002 Методика анализа и моделирование финансовых ресурсов вуза  В розділі дисертації 3. “Моделирование финансово-экономической деятельности вуза на примере кафедры - его основного структурного подразделения” використано метод статистичних рівнянь залежностей для статистичного аналізу та прогнозування. кандидатська дисертація Росія 
Бугрова Светлана Геннадьевна Специальность: экономика и управление народным хозяйством, РФ, Тольятти, 2006 г. Разработка стратегии развития экономики региона :на примере Самарской области У дисертації застосування методів статистичного рівнянь залежностей при розробці стратеги розвитку економіки Самарської області. кандидатська дисертація Росія 
Мордашов В. С. Мордашов В. С. Социально-экономическая эффективность формирования, функционирования и развития туристского потенциала региона :на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области : Дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / В. С. Мордашов. – Санкт-Петербург, 2007. – 173 с. Методика оцінки взаємозв'язку умов-чинників і економічного результату господарської діяльності регіонального туристського комплексу На основі методу статистичних рівнянь залежностей в розділі 5 розроблено методику оцінки взаємозв’язку чинників і економічного результату господарської діяльності регіонального туристського комплексу. Визначено, що формальним методом, найбільш адекватним завданню дослідження взаємозв'язків за ступенем своєї практичної розробленості і простоті, є регресійної-кореляційний аналіз (РКА). Тому методичною основою розв'язання задачі оцінки взаємозв'язку є метод статистичних рівнянь залежностей (метод О. І. Кулинича), новий модернізований метод РКА, суть якого полягає в розрахунку параметрів регресійних моделей на основі визначення коефіцієнтів порівняння факторних (dx, dz) і результативних при знаків (dуi), які показують ступінь зміни величини ознаки по від носіння до прийнятої базі порівняння. кандидатська дисертація Росія 
Павловский Михаил Михайлович специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, Воронеж, Российская Федерация – 2008. Управление качеством в ИТ сервис-менеджменте на основе статистического агрегативно-декомпозиционного подхода Для управління показниками якості ІТ-сервісу в роботі пропонується використовувати сучасні методи прогнозування (В.В. Давніс, В.А. Долятовський, Т. А. Дуброва, І.І. Елісєєва, О.І. Кулинич, Н.І. Шанченко) і аналізу статистичної інформації (Н.Д. Кондратьев, М.С. Красс, С.Т Попов, В.Н. Тутурбалін, R. Brillinger) кандидатська дисертація Росія 
Мадиярова Куралай Зейноллаевна специальность 08.00.10 – 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, Республика Казахстан, Алматы, 2009. Эконометрические модели прогнозирования добычи и реализации нефти и газа в Республике Казахстан Побудовані моделі прогнозування для основних економічних показників (видобуток нафти і газу, дохід від реалізації, експорт) нафтогазовидобувної галузі. Для цього виявлено взаємозв'язок основних економічних показників, їх взаємовплив, використовуючи економетричні методи, такі як, кореляційно-регресійний метод, статистичні рівняння залежностей, методи експоненціального згладжування і ковзної середньої, різні методи оцінки адекватності моделей. Аналізуючи кореляційні матриці взаємозв'язку основних чинників, як нафти, так і газу, встановлено, що всі чинники між собою мультиколінеарні. Але, при дослідженні взаємозв'язку основних економічних показників потрібно враховувати і те, що їх залежність може бути викликана взаємозв'язаним впливом одних показників на інші, а також окремі показники можуть розвиватися під дією інших показників. У зв'язку з мультиколінеарністю| чинників і недостатньою кількістю спостережень обрано метод статистичних рівнянь залежностей для визначення прогнозу. Використовуючи метод статистичних залежностей обгрунтовано прогнозні значення для доходу від реалізації і обсягу експорту для нафти і для газу. кандидатська дисертація Казахстан 
Шайханова Нургуль Кунафияновна Алмати, 2007 рік Формирование и использование финансовых ресурсов региона (на примере Восточно-Казахстанской области) У аналізі бюджетних ресурсів регіону важливо знати, наскільки обсяг вироблюваних товарів, робіт і послуг регіону впливає на розмір збираних по регіону бюджетних ресурсів. Застосувавши метод статистичних рівнянь залежностей, проаналізовано і виведемо рівняння залежності бюджетних ресурсів регіону (БРР) від виробленого в регіоні ВРП. кандидатська дисертація Казахстан 
Ведерніков М.Д., Атаманюк Е. А. , Гарват О. А. , Кулинич Р. О. , Чернушкіна О. О.  Переддипломна практика магістра : методичні вказівки та ро-боча програма для студентів спеціальності “Управління персоналом і економіка праці” / Е. А. Атаманюк, О. А. Гарват, Р. О. Кулинич, О. О. Чер¬нушкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 110 с.  Розділ 3. Аналіз даних з використання статистичних рівнянь. 3.1. Основні положення. 3.2. Розрахунок параметрів на основі рівняння залежності. 3.3. Вибір функції взаємозв’язку для дослідження закономірностей економічних явищ і процесів. 3.4. Статистичний аналіз множинної залежності досліджуваних явищ і процесів. 3.5. Кількісне оцінювання взаємозв’язку. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Україна 
Белокопытов А.В. Смоленский институт бизнеса и предпринимательства, г. Смоленск, 2006 г. Учебная программа дисциплины «Эконометрика» Тема 3.5. «Метод статистических уравнений зависимостей, основанный на коэффициентах сравнения» навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Денисенко В. И. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых ЭМПИРИОМЕТРИЯ Излагаются способы построения математических моделей, основанных на приве-дении статистических зависимостей к линейному виду и последующем преобразовании к единой форме математического представления, независимо от степени нелинейности и взаимосвязи исходных данных. Разработаны методы построения моделей для процессов с малым числом наблюдений без применения метода наименьших квадратов. Предло-жены приемы упрощения решений для многомерных задач. Рассмотрены некоторые за-дачи для детерминантных процессов в экономике, применимые и к другим отраслям науки. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Ишкова Л.В.  Статистические уравнения зависимостей в научных исследованиях: [учеб. пособие] / Л.В. Ишкова – Новокузнецк, 2007. – 47 с. Статистические уравнения зависимостей в научных исследованиях Навчальний посібник присвячено обговоренню актуальних проблем, що виникають при виконанні різного роду творчих робіт (семестрових, курсових) і дипломного проектування в галузі інформатики, економіки, соціології, юриспруденції, педагогіки. У пропонованому посібнику розглядається набагато рідше застосовуваний статистичний метод, що дозволяє дослідникам, керівникам установ та організацій з достатньою достовірністю оцінювати взаємозв'язку результативних показників з різними факторами конкретної діяльності - метод побудови статистичних рівнянь залежностей. На їх основі можна проводити нормативні розрахунки економічних показників господарської діяльності, показники соціальних, педагогічних, юридичних процесів і прогнозувати їх розвиток у майбутньому періоді. Навчальний посібник складається з 3-х частин. У першій частині викладається теорія проблеми, обговорюються критерії вибору конкретних моделей статистичних рівнянь залежностей та умови їх застосування. У другій частині розглядається практика побудови статистичних рівнянь залежностей - однофакторних і багатофакторних. У третій частині аналізується структура нормативних і прогнозних розрахунків динаміки показників різних соціально-економічних процесів. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Ішкова Людмила Вікторівна, д.п.н., професор, Новокузнецька філія-інститут державної освітньої установи вищої професійної освіти «Кемеровський державний університет», факультет інформаційних технологій, кафедра інформаційних систем і управління ім. В.К. Буторіна. Новокузнецьк, Російська Федерація навчально-методичний комплекс, 2006 р. дисципліна “Основи наукових досліджень” для спеціальності 080801 – Прикладна інформатика в економіці Застосовано для обґрунтування наукових досліджень та аналізу даних метод статистичних рівнянь залежностей у частині III навчально-методичного посібника з лабораторного практикуму до дисципліни “Основи наукових досліджень”. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Мансурова Ю.Т.,к.э.н., Мухтарова Е.Г., к.э.н. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, Уфа, 2011. Навчальний посібник з дисципліни «Економетрика» Розглядається прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей поряд з регресійно-кореляційним аналізом. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Сергєєва М.А., Московський инситут управління і сервісу навчально-методичний комплекс , Москва, 2006 дисципліна “Основи наукових досліджень” Застосовано статистичні рівняння залежностей для нормативних і прогнозних розрахунків динаміки мікроекономічних показників господарської діяльності. Виділено, що одним з перспективних методів кількісного опису даних економічних систем є метод статистичних рівняннь залежностей. Метод статистичних рівнянь залежності може бути дуже ефективний при дослідженні економічних систем, тому автор зупиняється на його розгляді детальніше у свої навчально-методичній праці. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Сергєєва М.А., Московський инситут управління і сервісу навчальний посібник, Москва, 2006 Системний аналіз В підрозділі: “2.3.3 Методы решения задач количественного описания данных системы” визначено основні переваги методу статистичних рівнянь залежностей серед відомих аналогів. навчально-методичні матеріали (підручники, навчальні посібники, монографії, методичне забезпечення вивчення студентами ВНЗ) Росія 
Бевз І.А. Зб. текстів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, 21.05.2015р. Використання різних методів оцінки впливу факторів на рівень міжрегіональної диспропорційності економічного розвитку: порівняльна характеристика На нашу думку, оцінка впливу базових факторів на міжрегіональну диспропорційність, отримана методом статистичних рівнянь залежностей, найбільш повно відповідає сучасній економічній ситуації в регіонах України. Для прийняття управлінських рішень щодо подолання міжрегіональної диспропорційності економічного розвитку необхідним етапом є визначення факторів, що мають найбільший вплив на її рівень. З цією метою нами було проведено дослідження, що дозволяє визначити найоптимальніший метод, за яким слід проводити подібні оцінки. Здійснений порівняльний аналіз результатів дозволяє у підсумку стверджувати, що для моніторингу рівня міжрегіональної диспропорційності доцільно використовувати метод статистичних рівнянь залежностей. наукова стаття Україна 
БОЙКО Юлія Іванівна  ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Економічний аналіз. 2014 рік. Том 17. № 1. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ Статтю присвячено дослідженню залежності обсягу податкових надходжень до бюджету від основних макроекономічних показників. Обґрунтовано важливість здійснення усестороннього статистичного аналізу сфери оподаткування. Його результати утворюють інформаційну базу для розрахунку податкових надходжень до бюджету на перспективу, що виступає запорукою успішного функціонування економіки країни. Проведено оцінку взаємозв’язку основних показників регіонального розвитку (обсяг ВРП, кількість платників податків) та обсягу податкових надходжень до бюджету. Для цього запропоновано використовувати метод статистичних рівнянь залежностей. Визначено можливості методу статистичних рівнянь залежностей при проведенні статистичного аналізу взаємозв’язків між показниками. Здійснено його адаптацію шляхом розрахунку одночинникових та багаточинникових рівнянь залежностей. Одночинникові рівняння вказують на наявність зв’язку між аналізованими процесами, його характер та стійкість. Багаточинникові рівняння визначають частку впливу кожного із аналізованих чинників на результативну ознаку. Отримані результати підтверджуються фактичними даними, що дає підстави стверджувати про дієвість методу статистичних рівнянь залежностей при проведені статистичного аналізу взаємозв’язків між показниками. наукова стаття Україна 
ВАЛІНКЕВИЧ Наталія Василівна ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 2 (68) ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇЇМОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Сформульовано підхід до створення оптимальної моделі прогнозування організаційно- економічної модернізації підприємств. Окреслено недоліки моделей, побудованих за регресійним та кореляційним аналізом. Описано доцільність прогнозування за методом статистичних рівнянь залежностей та обґрунтовано сферу застосовування запропонованої моделі. наукова стаття Україна 
Валінкевич Н.В. Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: Матеріали Х-ї (Ювілейної) Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, Київ, 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2014. – 194 с. Доцільність використання методу статистичних рівнянь залежностей в моделюванні організаційно-економічної модернізації підприємств харчової промисловості Таким чином, практичне використання кореляційного та регресійного аналізу для дослідження впливу факторів на результати господарської діяльності призводить до певних ускладнень, а в багатьох випадках його не можна використовувати взагалі. Тому, для побудови економіко-математичної моделі організаційно-економічної модернізації, вивчення взаємозв’язків між факторами та результатами господарської діяльності, ми вважаємо, ефективно застосовувати метод статистичних рівнянь залежностей. наукова стаття Україна 
В. Л. Акуленко, к.е.н. та Ю.Є. Павленко, к.т.н. Шосткинський інститут Сумського державного університету, Вісник СумДУ. Серія Економіка, №1, 2007р. Дослідження властивостей та умов застосування у навчальному процесі економіко орієнтованих програмних засобів Проведені розрахунки, а також співставлення конкуруючих альтернатив свідчать про наступні позитивні відмінності “Методу рівнянь залежностей” та комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей” у порівнянні з регресійним аналізом і стандартним пакетом “Statistica 6.0”: 1) початковий (вільний) член рівняння залежності має реальний економічний зміст, тому що це мінімальне або максимальне значення результативної ознаки. Можна стверджувати, що на його основі можливе врахування розміру збільшення(зменшення) окремих теоретичних значень результативної ознаки в результаті дії чинника, що вивчається; 2) на відміну від основних статистичних методів (групування, регресійного, дисперсійного та кореляційного аналізу), що вимагають багаточисельних сукупностей, метод статистичних рівнянь залежностей і комп’ютерна програма “Метод статистичних рівнянь залежностей” дозволяють одержувати достовірні репрезентативні висновки при наявності малочисельних (до 20 одиниць) сукупностей; 3) значною перевагою методу та програми є можливість розв’язання як прямих, так і обернених задач, що постійно зустрічаються на практиці при встановленні зв’язків, закономірностей, тенденцій розвитку, прийнятті управлінських рішень. Отже, застосування розглянутого програмного засобу в педагогічній практиці можна вважати вельми доцільним, оскільки при цьому суттєво вдосконалюється процес викладання та сприйняття студентами базових економічних дисциплін, що приводить, в цілому, до підвищення якості економічної освіти. наукова стаття Україна 
Власенко Т. В., Власовець В. М.  Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 5(4). - С. 9-15. Моделювання динаміки розвитку для удосконалення управління спеціалізацією підприємства Досліджено можливість використання методу статистичних рівнянь залежностей для створення моделі динаміки розвитку підприємства в умовах обмежених сукупностей даних та встановлена її доцільність. Запропоновано ефективний спосіб удосконалення управління спе- ціалізацією підприємства шляхом інтенсифікації показників стимуляторів та уповільненням показників — дестимуляторів. Результати досліджень можуть бути використані експертами для побудови моделей розвитку процесів управління. наукова стаття Україна 
Демидова Є. Н., Семенова Д. А. "Фінанси, облік, банки", випуск № 1 (17), 2011, Донецький національний університет Многофакторная эконометрическая модель оценки влияния различных факторов на финансово-экономический потенциал предприятия У статті запропонована багатофакторна економетрична модель фінансово-економічного потенціалу підприємства, заснована на використанні методу статистичних рівнянь залежностей, що дозволяють оцінити вплив різноманіття факторних ознак на рівень фінансово-економічного потенціалу підприємства. наукова стаття Україна 
Дружиніна В.В. БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2014 Перспективний аналіз поточного попиту місцевого ринку праці Мета статті полягає у прогнозуванні тенденцій поточного попиту місцевого ринку праці на основі методу статистичних рівнянь залежностей та кореляційно-регресійного аналізу для пролонгації відповідних процесів на мезорівні. наукова стаття Україна 
Егоршин А.А., к.т.н. та Малярець Л.М., к.е.н. Харківський національний економічний університет Проблеми економетричного оцінювання Розглядаються деякі проблемні питання економетрії – наслідки випадкової варіації пояснюючих змінних і їх мультиколинеарності, недоліки критерію Феррара-Глобера, методу покрокової регресії, методу розподілених лагів Алмон. Зазначається, що О.Кулинич виділяє розділ “Метод статистичних рівнянь залежностей”, відповідно до якого багатовимірну модель можна побудувати всього на основі інформації про два спостереження, не звежаючи на те, що число спостережень не може бути менше числа визначуваних параметрів. наукова стаття Україна 
Колесник М. О., Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С. Український журнал нефрології та діалізу №2 (58) 2018 Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України у 2017 році Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України у 2017 році. Визначено місце відповідної області за показниками організації та кадрового забезпечення, до- ступності та ефективності лікування хворих на ХХН ГД, ПД, ТН, або пацієнтів з ГПН. наукова стаття Україна 
Кремень В. М., Оголь Д. О. БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2015 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ПОКАЗНИКІВ Мета статті полягає в розробці науково-практичного вдосконалення методичних засад прогнозування грошово-кредитних показників на основі використання методу статистичних рівнянь залежностей. У роботі побудовано одночинникові статистичні рівняння залежностей між ВВП (як результативною ознакою) та обсягом грошової маси, обсягом грошової бази і рівнем монетизації (як чинниковими ознаками). Дослідження основних документів стратегічного розвитку України та експертного бачення економічного розвитку дозволило визначити цільові значення ВВП України на коротко-, середньо- і довгострокову перспективи. Виходячи з цих значень, із використанням наукового інструментарію статистичних рівнянь залежностей у роботі обчислено прогнозні показники грошової маси, грошової бази і рівня монетизації. наукова стаття Україна 
Лихолобов Е. А., Базалійська Н. П. Вісник Хмельницького національного університету 2017, № 3, Том 1 Науково-теоретичні основи статистичного моделювання взаємозв’язку поведінкових та результативних показників діяльності промислового підприємства Визначено необхідність застосування методу статистичного моделювання в аналізі економічних показників діяльності промислового підприємства. Сформовано етапи та основні завдання дослідження взаємозв’язку між факторними та результативними показниками трудової діяльності персоналу із врахуванням поведінкової компоненти. Розраховано поведінкові показники трудової діяльності на промисловому підприємстві. Встановлено форму і вид множинної залежності між поведінковими та результативними показниками діяльності промислового підприємства. Ключові слова: трудова діяльність, поведінкові показники діяльності, показники інтегрального оцінювання трудової діяльності персоналу, статистичне моделювання, статистичні рівняння залежності. наукова стаття Україна 
МЕЛІХОВ А. Аналітично-інформаційний журнал "Схід" Прогнозування валового внутрішнього продукту на основі стандартних і специфічних детермінантів економічного зростання Стаття присвячена виявленню, на основі методу статистичних рівнянь залежностей, найбільш вагомих факторів впливу на динаміку валового внутрішнього продукту в умовах глобальної економічної кризи та економічної стагнації України. наукова стаття Україна 
Остафійчук Петро Георгійович Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – 432 с. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ В ЕКОНОМІЦІ Метод статистичних рівнянь залежностей є молодим статистичним методом, оскільки розроблений у другій половині 70-х років ХХ століття д.е.н., професором Кулиничем Омеляном Івановичем [2]. За цей період метод дістав міжнародне визнання, оскільки має істотну перевагу - застосовується поряд з математичним методом кореляційно-регресійного аналізу та вирішує обернену економічну задачу, тобто дає відповідь на питання, при яких рівнях чинників може бути досягнутий оптимальний або прогнозований рівень результативної ознаки. Таким чином, достовірність статистичного аналізу взаємозв'язків суспільних та економічних явищ в значній мірі залежить від правильного вибору методу для такого вивчення.  наукова стаття Україна 
Павловська Л.Д., Дідківський М.П., Грабчук І.Ф. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №4(24), 2013 Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва За допомогою методу статистичних рів- нянь залежностей досліджено вплив іннова- цій на ефективність кормовиробництва. Найбільші можливості підвищення ефекти- вності у кормовиробництві сільськогоспо- дарських підприємств пов’язані зі збільшен- ням використання інноваційних сортів кор- мових культур (індекс кореляції становить 0,9970) та конкурентоспроможних техноло- гій їх вирощування (індекс кореляції стано- вить 0,9752), що дає можливість визначити прогнозований обсяг кормів на перспективу. наукова стаття Україна 
Пойта І.О. Житомирський державний університет МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В якості математичної моделі застосовано метод статистичних рівнянь залежностей та розроблено прогноз розвитку ринку послуг на короткострокову перспективу. наукова стаття Україна 
Приданникова Юлія Євгеніївна Національна Академія Статистики, Обліку та Аудиту, 2018 КОМПЛЕКСНА СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  Використано метод комплексних статистичних коефіцієнтів для комплексної статистичної оцінки показників соціально-економічного розвитку та матеріального добробуту населення України, а також наукового забезпечення прийняття управлінських рішень у зазначених сферах. наукова стаття Україна 
Рад Н. С.  Финансы, учет, банки. выпуск №1 (15) • 2009 Методологічні аспекти оцінки впливу трансформаційних факторів пенсійного реформування на суспільний розвиток Основними методами для кількісної оцінки взаємозв’язків економічних явищ є регресійний і кореляційний аналіз та статистичні рівняння залежностей. наукова стаття Україна 
Тимчак С.В., Тимчак В.С. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, Випуск 4 (16) / 2018 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Для встановлення взаємозв’язків між застосуванням сухої дробини в раціонах годівлі тварин та їхньою продуктивністю (обсягом виробництва продукції ВРХ на вирощуванні на 1 гол (кг) використали метод статистичних рівнянь залежностей (на прикладі племзаводу СВК «Зоря» Чернівецької області).  наукова стаття Україна 
Чорноус О. И., Дружинина В. В. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013, Т.18, вип.2/1 Апробация методики прогнозирования показателей мотивации с целью формирования стратегии управления персоналом Рассмотрено методику количественной оценки взаимосвязи показателей развития персонала предприятия за 2008-2010 гг. на основе применения метода ста тистических уравнений зависимостей. Исходной для расчетов информации примем годовые данные технико-экономических показателей работы госу- дарственного предприятия (ГП) «Макеевуголь». Предложенный в работе метод прогнозирования социально-экономических показателей работы предприятия и региона в целом, дает возможность осуществлять эффективную количественную и качественную оценку этих показателей, учитывая влияние одного фактора на другой (средней заработной платы на производительность труда). наукова стаття Україна 
Алексейчик Т.В., Платонова Т.К. : сб. статей Международной научно-практической конференции “Новые задачи экономики и пути их решения”, 20 ноября 2014 г., г. Уфа: «Аэтерна», 2014. – 354 с. Методика исследования инвестиционных процессов региона с применением математических методов на примере Ростовской области Метод статистичних рівнянь залежностей має наступні позитивні відмінності від регресивного аналізу, зокрема методу найменших квадратів: 1) початковий член рівняння має реальний економічний зміст - це мінімальне або максимальне значення результативної ознаки; 2) статистичні рівняння залежностей забезпечують також отримання однакових значень при параметрах факторів і однакових знаків для значень параметрів при переході від однофакторних до багатофакторним рівнянням. У регресійному аналізі значення параметрів при факторах різні, що значною мірою призводить до протилежних висновків; 3) взаємозв'язок між двома або безліччю факторних ознак в методі статистичних рівнянь залежностей проявляється тільки при розрахунку коефіцієнтів залежностей (часток впливу), що характеризують вплив факторних ознак на результативний показник; 4) нормальний розподіл сукупності вихідних даних не є обов'язковим умовою застосування методу статистичних рівнянь залежностей; 5) факторні ознаки можуть бути мультиколінеарності, оскільки в методі статистичних рівнянь залежностей параметр багатофакторної залежності розраховується на основі параметрів однофакторних залежностей; 6) метод статистичних рівнянь залежностей можна застосовувати у випадках, коли факторні і результативні ознаки знаходяться між собою у функціональній залежності; 7) метод статистичних рівнянь залежностей забезпечує достовірні результати при вивченні нечисленних сукупностей. наукова стаття Росія 
Башкатов Б.И., к.э.н., Бекжанова Т.К., к.э.н. Вопросы статистики, № 5, Май 2010, C. 25-29; Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга, Республика Казахстан О подходах к определению криминальной составляющей теневой экономики в республике Казахстан У статті для розрахунку грошового агрегату М2 застосований метод статистичних рівнянь залежностей. наукова стаття Росія 
Ишкова Л.В., Бабушкин С.  Ишкова Л.В. Многофакторное моделирование статистических уравнений зависимостей в управлении экономикой/ Л.В. Ишкова, С. Бабушкин // Основные тенденции XXI века: перспективы, проблемы и адекватные теории для их разрешения в России и за рубежом : сб. науч.статей по материалам международной науч.-практич. конференции. – Новокузнецк: НГООО «ЗНАНИЕ» г.Новокузнецк, 2015. -С. 367 – 373. Многофакторное моделирование статистических уравнений зависимостей в управлении экономикой Особливої актуальності в управлінні процесами господарської діяльності на підприємствах набуває використання статистичної інформації. Правильно підібрані математичні та статистичні методи можуть забезпечити об'єктивну характеристику розвитку економічних явищ і процесів. Одночасно створення надійної інформаційної бази для менеджменту у всіх галузях економіки неможливо без врахування дії різних факторів, що формують результати роботи організацій, підприємств, установ. Необхідно навчитися вивчати роль факторів, які позитивно чи негативно впливають на результати господарювання. До досить новим методам, які дозволяють керівникам об'єктів господарювання з достатньою достовірністю оцінити взаємозв'язку результативних показників з різними факторами господарської діяльності і на цій основі проводити нормативні розрахунки і прогнозувати їх розвиток у майбутньому періоді, необхідно віднести побудову моделей статистичних рівнянь залежностей. наукова стаття Росія 
Коднянко В.А. проф., д.т.н., Лукиных В.Ф. доц., к.ф.-м.н., Шатохина А.С. Сибирский федеральный университет, г. Красноярск Использование метода статистических уравнений зависимости для оценки и прогнозирования динамики развития отрасли машиностроения в экономике Красноярского края Використано метод статистичних рівнянь залежності для оцінки і прогнозування динаміки розвитку галузі машинобудування в економіці Красноярського краю. наукова стаття Росія 
Смирнова Неллі Антонівна – к.е.н., доцент кафедри статистики, облік у і аудиту Санкт-Петербурзького університету, Російська Федерація 2004, вісник Санкт-Петербурзького університету Серія 5. Вип. 1 (№ 5) Вивчення регіональної злочинності Росії методом статистичних рівнянь залежностей Застосовано метод статистичних рівнянь залежностей для статистичного аналізу регіонального рівня злочинності в Російській Федерації наукова стаття Росія 
Lukinykh V., Tod N., Shatokhina A. Logistics & Sustainable Transport, Vol. 2, No. 3, September 2011, 1–12, European Association for Traffic, Transport and Business Logistics Application of ABC-analysis and Econometric Methods for Efficiency Evaluation of ProjectOriented Cluster in Region Economy Based on the technique of the statistical equations of dependences (Kulinich 1999), standard calculations of the dynamics of the basic social and economic indexes in the Krasnoyarsk Region from 2000 to 2005 are carried out. The received results enable us to draw the conclusion that it is possible to apply the presented ABC-analysis and the method of the statistical equations of dependences to the evaluation of the efficiency of multi-component economic structures such as the project-oriented cluster, as well as the possibility of applying the given methods to modelling of economic parameters of local territories. наукова стаття Росія 
Имашева А.  научно-информационный журнал “Экономика и статистика“, г.Астана, Казахский агротехнический университет им.С. Сейфуллина Прогнозирование валовой продукции животноводства Для проведення прогнозних розрахунків використано метод статистичних рівнянь залежностей. наукова стаття Казахстан 
Имашева А.  Ежеквартальный научно-информационный журнал "ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА", №2. - 2012. - с.32-36. This article describes a method of statistical equations dependencies to study the socio-economic phenomena and validation of predictive values of input and output indicators to determine the coefficients, establishing comparisons. У статті викладено метод статистичних рівнянь залежностей для вивчення соціально-економічних явищ і обгрунтування прогнозних значень факторних і результативних ознак, заснований на визначенні коефіцієнтів порівняння. наукова стаття Казахстан 
Макулова А.Т., Байболтаева Н.А., Иматаева А.Е., Найманова Ж.Т. Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы VI междуна- родной научно-практической конференции (21 июня 2013 года) / Отв. редак- тор Уварина Н.В.– Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2013. – 394 с. ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ Приведены методические подходы применения метода статистических уравнений зависимостей на примере AО «RG Brands» для количественного оценивания факторов , которые формируют результаты хозяйственной деятельности. наукова стаття Казахстан 
Рахметова Р. У., Ахметова Ж.И.  Статистические уравнения зависимостей демографического роста от уровня жизни населения в Казахстане / Р. У. Рахметова, Ж. І. Ахметова // : Статистические методы анализа экономики и общества: Сб. мат. 5-ой Международн. науч.-практич. конф. студентов и аспирантов, 14-17 мая 2014. – М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. –С. 25 – 26. Статистические уравнения зависимостей демографического роста от уровня жизни населения в Казахстане На основі методу статистичних рівнянь залежностей одержане множинне рівняння можна використовувати далі для визначення перспективи народжуваності від зміни рівня соціально-економічних факторів. наукова стаття Казахстан 
Відображається 59 елементів
Comments