Конференція 21.05.2015

15-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 
відбудеться 21 травня 2015 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 15-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 21 травня 2015 року у Хмельницькому університеті управління та права. 

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

3. Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.

4. Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.

5. Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

6. Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

  

Для участі в конференції Вам необхідно до        15 квітня 2015 року надіслати:

  1.  Заявку на участь. 
  2. Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції на адресу: kulynych_roman@ukr.net.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

830 – 1000

реєстрація учасників конференції.

1000 – 1300

відкриття конференції – перше засідання.

1300 – 1400

перерва на обід.

1400 – 1700

друге засідання.

1700 – 1800

підсумкове засідання – закриття конференції.

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        150 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р 35428201032328 в ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЗКПО 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права; призначення платежу – конференція зі статистики.

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Тези та статті конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

Матеріали з кращими доповідями конференції можуть бути рекомендовані до публікації у часописі Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”, який є фаховим науковим виданням з економічних, юридичних наук та державного управління. 

Приглашаем к сотрудничеству!

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Всеукраинская научно-практическая конференция

"Статистическая оценка социально-экономического развития"

с изданием сборника материалов 

21 мая 2015, г. Хмельницкий 


Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в 15-й Всеукраинской научно-практической конференции "Статистическая оценка социально-экономического развития", которая состоится 21 мая 2015 года в Хмельницком университете управления и права.

Основные тематические направления:

1. Статистическая оценка взаимосвязи факторов и результативных показателей социально-экономического развития (прямая и обратная статистическая задача).

2. Статистическое прогнозирование и моделирование социально-экономического развития.

3. Сравнительная характеристика применения методов корреляционного и регрессионного анализа и статистических уравнений зависимостей для изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.

4. Статистические способы обоснования программ регионального развития.

5. Применение метода комплексных статистических коэффициентов для оценки влияния факторов на степень обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

6. Индексный анализ закономерностей социально-экономического развития.


Для участия в конференции Вам необходимо до 15 апреля 2015 отправить:

1. Заявку на участие.
2. Доклад и копию документа об оплате организационного взноса для участия в конференции на адрес: kulynych_roman@ukr.net.

We invite you to cooperation!

Ukraine Khmelnitsky University of Management and Law on May 21, 2015 will hold scientific-practical Conference "Statistical evaluation of socio-economic development." The conference will consider the theoretical and practical applications of two new statistical methods developed by Professor     Omelyan I. Kulynych: the method statistical equations of dependencies and the method complex of statistical coefficients. The conference will provide statistical literature and computer software for described statistical methods developed by Associate Professor     Roman O. Kulynych. To participate in the Scholars and practice not only in Ukraine, but also from other countries.


Khmelnitsky University of Management and Law

Faculty of Management and Economics

Department of Mathematics, Statistics and Information Technologies 

Scientific-practical conference

"Statistical evaluation of the socio-economic development" 

with the publication of collected materials 

May 21, 2015, Khmelnitsky, Ukraine 

Dear Colleagues!

We invite you to participate in the 14th scientific-practical conference "Statistical evaluation of socio-economic development" to be held May 21, 2015 in Khmelnytsky University of Management and Law.

Main themes for the conference:

1. Statistical evaluation of the relationship factors and performance indicators of socio-economic development (direct and inverse statistical problem).

2. Statistical forecasting and modeling socio-economic development.

3. Comparative characteristics using the methods of correlation and regression analysis and statistical dependencies equations to study the relationship of socio-economic phenomena.

4. Statistical methods study of regional development programs.

5. Application of complex statistical coefficients to assess the impact factors on the degree of sustainable socio-economic development.

6. Index analysis of patterns of socio-economic development.


To participate in the conference you need to April 15, 2015 send:

1. Application for participation.

2. The report and the copy of the payment of the registration fee for the conference addressed: kulynych_roman@ukr.net.


ĉ
Рома Кулинич,
22 лют. 2015 р., 13:44
ĉ
Рома Кулинич,
22 лют. 2015 р., 13:44
ĉ
Рома Кулинич,
22 лют. 2015 р., 13:44
Comments