Книги зі статистики

Теорія статистики: Підручник. — 7-е вид., перероб. і допов. Затверджено МОН / Кулинич О.І., Кулинич Р.О. — К., 2015. — 239 с., тв. пал.

У підручнику висвітлюються особливості організації статистики, методика обчислення статистичних показників, методи їх аналізу. Поряд із розкриттям традиційних питань розглядаються статистичні рівняння залежностей, які можуть бути застосовані для оцінки взаємозв’язків суспільно-економічних явищ, при опрацюванні результатів дослідів, у нормативних і прогнозних розрахунках. Розглянуто також комплексні статистичні коефіцієнти для характеристики результатів господарсько-фінансової діяльності, а також оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу. 

Підручник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін. Він буде корисним також соціологам, психологам, менеджерам, широкому колу спеціалістів-практиків, яким доводиться аналізувати статистичні дані. 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ 

1.1. Предмет статистики 

1.2. Організація і завдання статистики 

Розділ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

2.1. Організація статистичного спостереження 

2.2. Помилки статистичного спостереження і контроль його достовірності 

Розділ 3. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ 

3.1. Абсолютні величини 

3.2. Відносні величини 

Розділ 4. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

4.1. Зведення статистичних даних 

4.2. Статистичні таблиці 

4.3. Статистичні графіки 

4.4. Статистичні групування 

Розділ 5. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ 

5.1. Способи обчислення середніх величин 

5.2. Мода і медіана 

Розділ 6. КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ 

6.1. Комплексні коефіцієнти абсолютних, відносних і середніх величин статики та динаміки 

6.2. Комплексні коефіцієнти відносних величин динаміки та виконання планових показників 

Розділ 7. ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ І ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ 

7.1. Показники варіації 

7.2. Дисперсійний аналіз 

Розділ 8. СТАТИСТИЧНІ РІВНЯННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

8.1. Коефіцієнти порівняння — основа статистичних рівнянь залежностей 

8.2. Розрахунок рівнянь одночинникової лінійної і криволінійної залежностей та коефіцієнта стійкості зв’язку 

8.3. Вибір найкращого рівняння залежності 

8.4. Розрахунок множинних рівнянь залежностей та коефіцієнта стійкості зв’язку 

8.5. Економічні та технічні нормативні розрахунки 

Розділ 9. РЯДИ ДИНАМІКИ 

9.1. Показники динаміки 

9.2. Нормативні та прогнозні розрахунки показників динаміки 

Розділ 10. СТАТИСТИЧНІ ІНДЕКСИ 

10.1. Індивідуальні та загальні індекси 

10.2. Індекси середніх величин і структурних зрушень 

10.3. Системи трьохчинникових статистичних індексів 

Розділ 11. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

11.1. Організація вибіркового спостереження 

11.2. Похибки вибіркового спостереження 

11.3. Способи розрахунку необхідної кількості вибіркового спостереження 

Додатки

Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку: Монографія. – К.: Знання, 2007. – 311 с.

В монографії висвітлено статистичний інструментарій оцінки чинників соціально-економічного розвитку на національному і регіональному рівнях.

Розкрито основні чинники впливу на динаміку економічного зростання, а також наведено передумови статистичного їх оцінювання. Виявлено рівень розвитку та встановлено ресурси його збільшення в загальнодержавному і регіональному аспектах. Розроблено методичні положення оцінки взаємозв’язків соціально-економічних показників з використанням статистичних рівнянь залежностей, а також оцінювання індексним методом впливу чинників на формування обсягу результативних показників розвитку. Запропоновано методологічні підходи удосконалення комплексної територіальної оцінки результатів соціально-економічного розвитку держави на основі застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів.

Монографія розрахована насамперед на економістів, менеджерів, викладачів економічних дисциплін, магістрантів, аспірантів і студентів при підготовці ними курсових і дипломних робіт та широкого кола фахівців-практиків з управління економікою.

Кулинич Р.О. Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку: [монографія]. - ВПД "Формат" 2008 . – 288с. 

В монографії висвітлено статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку національної економіки. 

Розроблено теоретико-методологічні положення оцінки взаємозв’язків соціально-економічних показників і впливу чинників на результативні показники розвитку з використанням методу статистичних рівнянь залежностей та індексного аналізу. Запропоновано методологічні підходи удосконалення комплексної територіальної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів на основі застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів. 

Монографія розрахована насамперед на економістів, менеджерів, викладачів економічних дисциплін, магістрантів, аспірантів і студентів при підготовці ними курсових і дипломних робіт та широкого кола фахівців-практиків з управління економікою.