Здійснюється прийом до аспірантури за спеціальністю 08.00.10 - статистика

Дата публікації допису: Sep 07, 2014 6:40:59 AM

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2014–2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

за спеціальностями:

• 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 

• 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 

• 08.00.10 – статистика. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста або магістра за відповідною спеціальністю. 

Строк навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, без відриву від виробництва – чотирьох років. Здобувачі прикріплюються до університету на строк до 5 років. 

Навчання платне. 

Розрахунок вартості навчання здійснюється у межах фактичних витрат на підготовку фахівця й офіційно визначеного рівня інфляції за попередній рік. Оплата вартості навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, як правило, на початку навчального року, у визначені договором строки. 

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.   

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року. 

Питання для підготовки до вступних іспитів в аспірантуру: 

з філософії 

з іноземної мови 

зі спеціальності 12.00.03 

зі спеціальності 08.00.08 

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних іспитів та їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. 

На підставі результатів вступних іспитів приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації, наукової установи, які успішно закінчили магістратуру та склали всі або декілька кандидатських іспитів. 

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету. 

Про зарахування до аспірантури або відмову у зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється у п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення. 

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора університету призначається науковий керівник. 

Вступники до аспірантури повинні подати: 

1) заяву; 

2) особовий листок з обліку кадрів; 

3) 2 фотокартки 3х4; 

4) список опублікованих наукових праць (за наявності); 

5) наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності; 

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у; 

7) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста (магістра); 

8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності); 

9) копію паспорта. 

Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 

Документи приймаються з 18 серпня по 19 вересня 2014 року за адресою: 

Науково-дослідна частина, 

Хмельницький університет управління та права, 

вул. Героїв Майдану, 8, м. Хмельницький, 29000 

Вступні іспити проводяться у період з 3 по 23 жовтня 2014 року. 

Довідки за телефоном: 

(382) 71-80-80 – науково-дослідна частина, 

(382) 71-75-93 – приймальна комісія