Студенту-дипломнику

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ВНЗ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

 

Шановний відвідувачу!

Наведена на цій сторінці інформація дозволить Вам при детальному її опрацюванні на основі сучасних методів статистики, таких як метод статистичних рівнянь залежностей та метод комплексних статистичних коефіцієнтів, за матеріалами проходження переддипломної практики підготувати спеціальну частину звіту з практики та у подальшому аналітичну частину дипломної роботи.

Зазначимо також, що для полегшення здійснення аналітичної роботи за наведеними статистичними методами, читачу пропонується скористатись авторським комп’ютерним забезпеченням.

 

 

Вступ.

Запропонуємо Вам до розгляду ряд прикладів застосування методу статистичних рівнянь залежностей, розроблено д.е.н., професором Кулиничем Омеляном Івановичем, у дипломному проектуванні. Зазначений статистичний метод може бути успішно використаний Вами з метою:

1) за вихідними даними варіаційного ряду:

        дослідження взаємозв’язків соціально-економічних явищ. Зокрема, встановлення закономірностей (пропорцій) формування результативного показника на досліджуваному підприємстві (наприклад, рівня рентабельності,%) від основних мікроекономічних показників фінансово-господарської діяльності (таких як: продуктивність праці, вартість основних виробничих фондів, швидкість обертання запасів, коефіцієнта фінансової стійкості тощо);

        кількісне оцінювання взаємозв’язку соціально-економічних явищ та процесів. Встановлення нормативних розрахунків, тобто визначення необхідного розміру зміни результативної ознаки (рівня рентабельності, %) при зміні значень чинникової (их) ознаки на встановлену величину (наприклад, на одиницю тих же одиниць вимірювання показника; планову, нормативну, прогнозовану величини) – пряма задача, а також навпаки – обернена задача, що жодним відомим у статистиці методом не розв’язується – визначення необхідного розміру зміни чинникової (их) ознаки при зміні значень результативної ознаки на встановлену величину (наприклад, на одиницю тих же одиниць вимірювання показника; планову, нормативну, прогнозовану величини). Мета проведення нормативних статистичних розрахунків – науково обґрунтоване визначення резервів підвищення економічної ефективності (пошук основних напрямків вдосконалення) виробничо-господарської, фінансової та організаторської діяльності на підприємствах, установах, організаціях, а також на макроекономічному рівні.

2) за вихідними даними динамічного ряду:

        встановлення основного напрямку розвитку явища/ процесу – тренду розвитку;

        обґрунтування прогнозних значень у розвитку досліджуваного явища/ процесу.

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для наведених аналітичних завдань забезпечено комп’ютерною програмою, яка є простою у користуванні. Використання авторського комп’ютерного забезпечення дозволить Вам з наведеного переліку рівнянь залежностей вибрати одну функцію взаємозв’язку з кращим рівнем апроксимації для проведення науково обґрунтованого та достовірного за всіма критеріями статистичного аналізу. Програма містить інтерактивне діалогове вікно для вирішення основних завдань, що визначені метою дослідження, які також можна візуалізувати також графічно.

 

Давайте розглянемо декілька прикладів (методик) застосування методу статистичних рівнянь залежностей при підготовці студентами спецчастини звіту з практики та дипломних робіт.

 

Приклад 1. За вихідними даними варіаційного ряду.

 

3.3 Аналіз обсягу товарної продукції методом залежностей

 

Для оцінки розміру зміни різних чинників для забезпечення планового або нормативного рівня результативного показника і визначити при цьому необхідні затрати ресурсів по кожному чиннику, пропонується застосовувати рівняння залежностей.

За інформаційну базу візьмемо діяльність ВАТ «Темп1» за 2002-2005 рр.

Таблиця 3.5

Інформація про діяльність підприємства

 

Для проведення аналітичних розрахунків спочатку слід визначити чи є стійка залежність між чинниками і результативною ознакою. Це завдання можна вирішити шляхом розрахунку одночинникових рівнянь.

З даних табл. 3.5. видно, що із зростанням фондовіддачі та матеріаломісткості, обсяг товарної продукції зростає.

 

Завантажити приклад….

Дивись також:

Приклад 1.1. Оцінка ефективності роботи місцевих органів управління.

Приклад 1.2. Комплексне оцінювання трудового потенціалу.

Приклад 1.3. Шляхи вдосконалення державного регулювання у сфері соціально-економічного розвитку регіону – в прикладі використовується також множинна залежність.

Приклад 2. За вихідними даними динамічного ряду.

 

Завдання:

        прогнозування можливого розвитку досліджуваних соціальних показників як за основними формами власності, так і за видами економічної діяльності за останні три роки (2003-2005рр.);

        кількісна оцінка взаємообумовленості процесів вивільнення та працевлаштування.

Основні результати характеризуються:

        вперше розроблено методику прогнозування показників, що характеризують процеси вивільнення та працевлаштування на основі методу статистичних рівнянь залежностей з використанням короткотривалих динамічних рядів, що дозволило встановити прогнозні значення показників працевлаштування та вивільнення в розрізі статі по формах власності працедавців та видів економічної діяльності;

        вперше проведено кількісну оцінку взаємообумовленості процесів вивільнення та працевлаштування на основі даних 2005 року, що дозволило встановити кількісні пропорції процесів, які відбуваються на ринку праці.

        отримала подальший розвиток методика встановлення змін в структурі показників ринку праці краю, що дозволило визначити на основі даних 2005 року у порівнянні з 2004 роком структурні зрушення показників працевлаштування і вивільнення.

Для поглибленого соціально-статистичного дослідження процесів вивільнення та працевлаштування пропонуємо розв’язати наступні завдання:

        прогнозування можливого розвитку досліджуваних соціальних показників як за основними формами власності, так і за видами економічної діяльності за останні три роки (2003-2005рр.);

        кількісна оцінка взаємообумовленості процесів вивільнення та працевлаштування.

При вирішенні першого завдання необхідно зважити на той аспект, що існує співвідношення бази упередження та періоду прогнозування як: 3 до 1. Також необхідно пам’ятати, що в даному випадку мова йде про прогнозування на основі короткострокового динамічного ряду (до 20 одиниць спостереження), а це значно звужує перелік можливих методик встановлення очікуваного значення соціально-економічного показника.

Для проведення прогнозних розрахунків на основі короткотривалих динамічних рядів можна скористатись наступними методиками, а саме:

        екстраполяція з використанням середнього абсолютного приросту за період дослідження;

        екстраполяція з використанням середньорічного темпу росту (зниження) за період дослідження;

        прогнозування розвитку досліджуваного показника на основі кількісної оцінки загальної тенденції розвитку соціально-економічного явища (тренду) з використанням методу статистичних рівнянь залежностей шляхом аналітичного добору форми взаємообумовленості зміни (збільшення або зменшення) показника з плином часу.

Оскільки наведені перша та друга методики є механізмом оперативного визначення основного тенденції розвитку досліджуваного явища, а третя дозволяє науково обґрунтовано встановити прогнозоване значення, то застосуємо для визначення прогнозних оцінок процесів вивільнення та працевлаштування як за основними формами власності, так і за видами економічної діяльності. Застосування статистичних рівнянь тренду для прогнозних розрахунків на основі малочисельної сукупності рівнів ряду динаміки дозволяє врахувати напрямок розвитку економічного явища, відображену графіком, який побудовано за рівнями ряду динаміки, що знаходяться перед прогнозованим періодом, а відсутність квадратів та інших степеневих значень періодів часу дозволяє зменшити похибку прогнозних даних.

Метод статистичних рівнянь залежностей дозволяє вирішити наступні завдання:

        виявлення основного напрямку розвитку (тренду);

        обґрунтування прогнозних рівнів економічних явищ;

        оцінка інтенсивності використання чинників, що формують розвиток економічного явища в динаміці.

Розглянемо методику прогнозування з використанням методу статистичних рівнянь залежностей, запропонованого доктором економічних наук, професором Кулиничем О.І. на прикладі показника працевлаштування у розрізі статі на підприємствах, установах, організаціях, всього (рис.1).

 

Завантажитицей приклад….

 

Висновки.

До статистичних методів, які б дозволяють керівнику підприємства з достатньою достовірністю оцінити взаємозв’язки результативних показників з різними чинниками господарської діяльності та на цій основі прогнозувати та моделювати їх розвиток у майбутньому періоді, потрібно віднести статистичні рівняння залежностей, які можна застосовувати як для малочисельної, так і багаточисельної сукупності господарських суб’єктів.

 

Для зацікавлено читача наведемо також теорію методу статистичних рівнянь залежностей.

Також корисно буде поінформувати читача про систему формул методу статистичних рівнянь залежностей , а також систему формул, що дозволяє визначити нормативні значення як результативного показника, так і чинником ознаки при їх відповідній зміні на нормативну, планову чи задану величину.

 

Рекомендований список літературних джерел.